மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: நல்வழி

கடவுள் வாழ்த்து பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவைநாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன்.

Read More
X