மனம்

மனம்தான் மனிதனுக்கு வழிகாட்டி

மனம்தான் மனிதனுக்கு வழிகாட்டி. மனிதனுக்கு இருப்பது ஒரு மனம்தான், ஆனால் அந்த.

Read More
X