மனம்

எதனால் சில தீய பழக்கங்களை விட முடிவதில்லை?

எதனால் சில தீய பழக்கங்களை விட முடிவதில்லை? மனமும் உடலும் பழகிவிட்டதால்.

Read More
வாழ்க்கை

தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் தடுப்பது எப்படி?

இளம் பருவத்தினர் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் தடுப்பது எப்படி? பெற்றோர்கள் முதலில்.

Read More
X