மனம்

தீய எண்ணங்கள் எதனால் தோன்றுகின்றன?

தீய எண்ணங்கள் எதனால் தோன்றுகின்றன? மனிதர்களின் மனதினுள் இருக்கும் தவறான பதிவுகளினால்.

Read More
X