ரெய்கி

தீட்சையை பயன்படுத்தும் கால அளவு

ஒருவர் ஒருமுறை முழுமையாக தீட்சை பெற்றுவிட்டால், அவர் பெற்ற தீட்சையும் ஆற்றலும்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை வழங்கும் வழிமுறைகள்

ரெய்கி தீட்சை வழங்கும் வழிமுறைகள். ரெய்கி தீட்சை வழங்குவது என்பது ஒரு.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை

தீட்சையை பல வழிமுறைகளில் வழங்கலாம். ஒவ்வொரு குருவும் ஒரு தனிப்பட்ட வழிமுறையை.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும்

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும். ரெய்கி தீட்சை பெறுபவர்களின், உடலும், மனமும்,.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பிறகு உண்டாகும் மாற்றங்கள்

தீட்சை பெற்ற மாணவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட தொந்தரவுகளில், ஏதாவது ஒன்றையோ அல்லது.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில பயிற்சிகளை தொடர்ந்து.

Read More
ரெய்கி

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள்

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள். ரெய்கி ஹீலர் மற்றும் மாஸ்டர்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி பயிற்சிகளும் வழிமுறைகளும்

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சைக்கு அறிமுகம்

ரெய்கி தீட்சைக்கு அறிமுகம். தீட்சை என்றால், ஒரு கலையை அல்லது வித்தையை.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #7 – Attunement – தீட்சை

✔️ரெய்கி தீட்சை என்றால் என்ன?✔️எவ்வாறு தீட்சை அளிக்க / பெற வேண்டும்?✔️.

Read More
X