பொது

விலங்குகளின் திரிகால ஞானம்

விலங்குகளின் திரிகால ஞானம். திரிகால ஞானம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பிறவியிலேயே இருக்கும்..

Read More
மனம்

திரிகால ஞானம் பயனுள்ளதா?

திரிகால ஞானம் பயனுள்ளதா பயனற்றதா? முயற்சியும் உழைப்பும் இருந்தால் திரிகால ஞானத்தை.

Read More
மனம்

திரிகால ஞானத்தை அடையும் வழிகள்

திரிகால ஞானத்தை அடையும் வழிகள். திரிகால ஞானம் என்பது மனிதர்களுக்கு இயல்பிலேயே.

Read More
மனம்

முக்காலத்தையும் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறார்கள்?

முக்காலத்தையும் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறார்கள்? ஒரு சிலர் மட்டும் நடந்த, நடக்கின்ற,.

Read More
மனம்

திரிகால ஞானம் என்பது என்ன?

திரிகால ஞானம் என்பது என்ன? திரிகாலம் என்ற சொல் மூன்று காலங்களைக்.

Read More
X