வாழ்க்கை

தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்மிடம் இருக்கும் பொருளை, நம்மிடம் அதிகமாக.

Read More
X