தண்ணீர்

தாகம் எதனால் உண்டாகிறது?

தாகம் எதனால் உண்டாகிறது? தாகம் உண்டானால் மண்ணீரலுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது என்று.

Read More
X