ஆன்மீகம்

தனிமை மட்டுமே நிரந்தரமானது

அனைவருக்கும் தனிமை மட்டுமே நிரந்தரமானது. தனிமை என்பது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருப்பதில்லை.

Read More
X