ரெய்கி

யின் யாங் தத்துவம்

இரண்டு எதிர் எதிர் விசயங்கள் ஒன்று சேருவதுதான் முழுமை என்ற தத்துவத்தையும்.

Read More
X