ரெய்கி

சோ-கு ரேய் சின்னத்தைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

சோ-கு ரேய் சின்னத்தை இரண்டு வகைகளில் பயன்படுத்தலாம். முதலில் பிரபஞ்ச ஆற்றலை.

Read More
ரெய்கி

சோ-கு ரேய் சின்னம்

ரெய்கி கலையில் நிறுவனர் டாக்டர் மிகவோ உசுய் அவர்கள் சோ-கு-ரேய் சின்னத்தை.

Read More