காதல் கவிதை

உன் சேலை

சேலையே உன்னைவிரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்வயதிலும் சேலையை நீவிரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்வயதிலும் சேலையால் உன்னைநீ மறைத்துக்.

Read More