ஆரோக்கியம்

பஞ்சபூதச் சக்திகளும் உணவின் சுவைகளும்

பஞ்சபூதச் சக்திகளும் உணவின் சுவைகளும். மனிதனின் உடலானது பஞ்சபூத சக்திகளின் கலவையினால்.

Read More
X