உடல்

உட்கொண்டவற்றின் வாடை சிறுநீரில் வருவது ஏன்?

உட்கொண்டவற்றின் வாடை சிறுநீரில் வருவது ஏன்? சில உணவுகளையும், பானங்களையும், பொருட்களையும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

வெளியே சிறுநீர் நாரினால் உடலின் உள்ளே சுத்தமாகிறது அர்த்தம். இதற்கு மருத்துவம்.

Read More
ஆரோக்கியம்

சிறுநீர் அதிக துர்நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

சிறுநீர் அதிக துர்நாற்றம் வீசுவது ஏன்? சிறுநீர் துர்நாற்றம் வீசுவதை ஒரு.

Read More
உடல்

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது எதனால்?

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது எதனால்? உடலிலிருந்து அடிக்கடி சிறுநீர் வெளியேறுவதற்கு பல்வேறு.

Read More