மனம்

சினிமாவினால் மனதில் உண்டாகும் தாக்கங்கள்

சினிமாவினால் மனதில் உண்டாகும் தாக்கங்கள். சினிமாவில் எந்த நடிகரும் பெற்றிராத இடத்தை.

Read More
அரசியல்

மெர்சல் பேசும் மருத்துவத்தின் அரசியல்

மெர்சல் பேசும் மருத்துவத்தின் அரசியல். தமிழர்கள் இயற்கையாகவே புத்திசாலிகள், பிரபஞ்சத்தின் அறிவும்,.

Read More
X