நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் என்பது உண்மையில் என்ன?

சர்க்கரை நோய் என்பது உண்மையில் என்ன? இந்தக் கட்டுரையை வாசித்தால் “என்னது.

Read More
உடல்

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது?

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது? சர்க்கரை நோயாளிகள் அனுதினமும்.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோயாளிக்கு எதனால் கால் அழுகுகிறது?

சர்க்கரை நோயாளிக்கு எதனால் கால் அழுகுகிறது? அபாயகரமான இரசாயனங்கள் உடலின் ஒரு.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் பரம்பரையாக உருவாகுமா?

சர்க்கரை நோய் பரம்பரையாக உருவாகுமா? பெற்றோர்களின் வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும்,.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் ஒரு கொடிய நோயா?

சர்க்கரை நோய் ஒரு கொடிய நோயா? உடலில் சர்க்கரை அதிகமாக இருப்பது.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் இருந்தால் காலில் புண் உருவாகுமா?

சர்க்கரை நோய் இருந்தால் காலில் புண் உருவாகுமா? இரசாயனம் கலந்த உணவுகளையும்,.

Read More
உடல்

ஆரோக்கியமான சர்க்கரை அளவு என்ன?

ஆரோக்கியமான சர்க்கரை அளவு என்ன? மனித உடலுக்குத் தேவையான சரியான சர்க்கரையின்.

Read More
உடல்

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன?

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன? ஒருவர் நோய்வாய்ப்படுகிறார் என்றால் அவரின்.

Read More
உடல்

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது எதனால்?

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது எதனால்? உடலிலிருந்து அடிக்கடி சிறுநீர் வெளியேறுவதற்கு பல்வேறு.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் மாத்திரைகள் அதிகரிப்பது ஏன்?

நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் மாத்திரைகள் அதிகரிப்பது ஏன்? சர்க்கரை நோயாளிகள் பெரும்பாலும் ஒரு.

Read More
X