மலர் மருத்துவ காணொளி

7 சக்கரங்களுக்கு 7 மலர் மருந்துகள்

Bach Flower Remedy – பாட்ச் மலர் மருத்துவம்7 சக்கரங்களுக்கு 7.

Read More
ரெய்கி

மனித உடலின் சக்ராக்கள்

மனித உடலின் சக்ராக்கள் என்பவை என்ன? மனிதர்களின் உடலில் ஏழு சக்தி.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #2 Body, Aura and Chakra

Online Tamil Acupuncture Class. 2nd Video introduction for body,.

Read More
X