கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2 என் உறவினர்களுக்கு கோவிட்-19.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 1

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம். கோவிட் என்று ஒரு நோய் இருப்பதாகவும்,.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 தடுப்பூசியும் உண்டாகும் பாதிப்புகளும்

கோவிட்டிற்கான தடுப்பூசியைச் செலுத்திக் கொண்ட பிறகு பலர் பலவகையான உடல் உபாதைகளுக்கு.

Read More
ஆரோக்கியம்

தடுப்பூசியின் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள

தடுப்பூசியின் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள. பெரும்பாலான நாடுகளில் தடுப்பூசிகளைச் செலுத்திக்.

Read More
X