மனம்

காதில் கேட்பதனால் உருவாகும் பாதிப்புகள்

காதில் கேட்பதனால் உருவாகும் பாதிப்புகள். சிலர் நாயையோ, பூனையையோ, எலியையோ, பல்லியையோ,.

Read More
X