உடல்

குளத்தில் குளித்தால் புண்கள் உண்டாவது எதனால்?

குளத்தில் குளித்தால் புண்கள் உண்டாவது எதனால்? குளம், ஆறு, குட்டை, கடல்.

Read More
உடல்

குளத்தில் குளித்தால் அரிப்பு உண்டாவது எதனால்?

குளத்தில் குளித்தால் அரிப்பு உண்டாவது எதனால்? குளம், ஆறு, குட்டை, கடல்.

Read More
X