ஆன்மீகம்

குரு என்பவர் யார்?

குரு என்பவர் யார்? வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று உணராமலும், காணும் பொருளெல்லாம்.

Read More
ஆன்மீகம்

சரியான குருவை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

சரியான குருவை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? நீங்கள் உங்கள் ஆணவத்தையும், அறியாமையையும் விட்டு.

Read More
ஆன்மீகம்

உண்மையான குருவின் அடையாளங்கள் யாவை?

உண்மையான குருவின் அடையாளங்கள் யாவை? 1. உண்மையான தெளிவடைந்த குருவானவர் தன்னை.

Read More
ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் உண்மையான குரு யார்?

மனிதர்களின் உண்மையான குரு யார்? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனது உயர்ந்த மனம்.

Read More