உடல்

குமட்டல் உருவாவது ஏன்?

குமட்டல் உருவாவது ஏன்? குமட்டல் உண்டானால் அல்லது வாந்தி வரும் உணர்வு.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகளுக்கு குமட்டல் உணர்வு உண்டாவது ஏன்?

நோயாளிகளுக்கு குமட்டல் உணர்வு உண்டாவது ஏன்? நோயாளிகளுக்கும், உடல் பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்கும்,.

Read More
உணவு

உணவை உட்கொள்ளும் போது குமட்டல் உண்டாவது ஏன்?

உணவை உட்கொள்ளும் போது குமட்டல் உண்டாவது ஏன்? உணவை உட்கொள்ளும் போது.

Read More
X