ரெய்கி

பேராற்றலுடன் தொடர்பைத் துண்டிக்கும் வழிமுறைகள்

தேவையான நபருக்கு சிகிச்சை அளித்து முடித்தவுடன் பெற்றாலுக்கு நன்றி கூறி, சிகிச்சையின்.

Read More
ரெய்கி

ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு முறை ரெய்கி சிகிச்சை வழங்கிய பிறகும் வகுப்பில் கற்றுத்தரும் வழிமுறைகளை.

Read More
X