தன்முனைப்பு

கதை: முயற்சி திருவினையாக்கும்

முயற்சி திருவினையாக்கும் ஒரு நாட்டை ஆண்டுவந்த அரசர் ஒருவர், தனது அமைச்சரவைக்கு.

Read More
X