உடல்

வயது அதிகரிக்கும் போது கண் பார்வை மங்கிவிடுமா?

வயது அதிகரிக்கும் போது கண் பார்வை மங்கிவிடுமா? வயது அதிகரிப்பதால் யாருக்கும்.

Read More
நோய்கள்

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது?

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது? கண்களில் உருவாகும் கட்டிகள் பெரும்பாலும் உடலில்.

Read More
உடல்

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது? பகல் வேளைகளில் கண்களில் எரிச்சல்.

Read More
உடல்

தூங்கி எழும்போது எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

தூங்கி எழும்போது எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது? காலையில் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கும்.

Read More
X