நோய்கள்

உடலில் எதனால் கட்டிகள் உருவாகின்றன?

உடலில் எதனால் கட்டிகள் உருவாகின்றன? உடலில் உருவாகும் பெரும்பாலான கட்டிகள், கழிவுகளின்.

Read More
நோய்கள்

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது?

கண் கட்டி எதனால் உருவாகிறது? கண்களில் உருவாகும் கட்டிகள் பெரும்பாலும் உடலில்.

Read More
நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டி என்பது என்ன?

புற்றுநோய் கட்டி என்பது என்ன? உடலில் சேரும் ஆபத்தான கழிவுகளை உடலால்.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

பழுத்த கட்டியை குணப்படுத்த

பழுத்த கட்டியை குணப்படுத்த. பழுத்து உடையாமல் இருக்கும் கட்டியை விரைவாக உடைய.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

கட்டி குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

கட்டி குணமாக வீட்டு மருத்துவம் – 1 உடையாமல் பழுக்காமல் பல.

Read More
X