வாழ்க்கை

கடவுள் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவது இல்லை

கடவுள் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவது இல்லை, தேவைகளையே நிறைவேற்றுகிறார். நம் மனதில் தோன்றும்.

Read More
X