மனம்

எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்பவை என்ன?

எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்பவை என்ன? எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்பவை ஒரு மனிதனின்.

Read More
மனம்

எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பவை என்ன?

எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பவை என்ன? எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பவை, ஒரு மனிதனின்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Flower bath to remove bad energies. தீய ஆற்றல்களை போக்கும் பூக்குளியல்.

திருஷ்டி, கண்ணாறு, பொறாமை, தரித்திரம், பீடை, துரதிஷ்டம், நோய், அமானுஷ்யம், பேய்,.

Read More
X