மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா?

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? இல்லை, இவை.

Read More
மனம்

எண்ணத்தை மாற்றினால் வாழ்க்கை மாறும்

உங்கள் வாழ்க்கை மேன்மை அடைய வேண்டுமா? வாழ்க்கையில் நிம்மதி, மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம்,.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

அவசரப்பட்டு முன்முடிவுகளை உருவாக்காதீர்கள்

எந்த சூழ்நிலையிலும் அவசரப்பட்டு முன்முடிவுகளை உருவாக்காதீர்கள். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும், இந்த.

Read More
வாழ்க்கை

பிறருக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வோம்

பிறருக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வோம். “ஊக்குவிப்பவர்கள் ஊக்குவித்தால், பாக்கு விற்பவர்கள் தேக்கு.

Read More
X