பொது

சீனர்களுக்கு அச்சத்தை உண்டாக்கும் எண்

சீனர்களுக்கு அச்சத்தை உண்டாக்கும் எண். நான்கு (4) என்ற எண் சீனர்களுக்கு.

Read More
X