வாழ்க்கை

கூடி வாழ்வதற்காக வழங்கப்பட்டது தான் இந்த பூவுலகம்

மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள், கடல்வாழ் உயிரினங்கள், தாவரங்கள், என இறைவனின் சிருஷ்டியில்.

Read More
X