பொது

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி. ஓரறிவு முதலாக ஐந்தறிவு வரையிலான உயிரினங்களின் வளர்ச்சி.

Read More
உலகம்

எதனால் சில உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டன?

எதனால் சில உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டன? இந்த பூமியில் வாழ்ந்த மற்றும்.

Read More
X