நோய்கள்

குழந்தைகளுக்கு உதட்டுப் பிளவு எதனால் ஏற்படுகிறது?

குழந்தைகளுக்கு உதட்டுப் பிளவு எதனால் ஏற்படுகிறது? Cleft lips, Cleft palate.

Read More
X