மனம்

மனம் என்பது மூளையா?

மனம் என்பது மூளையா? என்று கேட்டால், இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்..

Read More
X