ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை? மனிதர்களின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனிதனின் குணங்கள் உறுப்புகளை பாதிக்குமா?

மனிதனின் குணங்கள் உறுப்புகளை பாதிக்குமா? மனிதனின் குணங்கள் கெட்டுப்போகும் போது உடலின்.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனதின் உணர்ச்சிகளுக்குத் தொடர்புடைய உடலின் உள் உறுப்புகள்

மனதின் உணர்ச்சிகளுக்குத் தொடர்புடைய உடலின் உள் உறுப்புகள் மனதில் உருவாகும் உணர்ச்சிகளும்,.

Read More
மனம்

உடல் உறுப்புகளின் ஆசை

கண்களுக்கு விருப்பமான காட்சிகளைக் காண வேண்டும், ரசிக்க வேண்டும் என்று ஆசை..

Read More
X