தன்முனைப்பு

நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பு சக்தியும்

நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பு சக்தியும். ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை எவ்வாறு அமையப் போகிறது.

Read More
மனம்

மனமும் படைப்பாற்றலும்

மனமும் படைப்பாற்றலும் இணைந்து இயங்குகின்றன. சிந்தனையும், மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களும், மனித.

Read More
X