ஆன்மீகம்

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா? இல்லை, இறைவன் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும்.

Read More
உலகம்

இறைவன் அநியாயங்களைத் தடுக்காமல் இருப்பது ஏன்?

இறைவன் அநியாயங்களைத் தடுக்காமல் இருப்பது ஏன்? இறைவனுக்கு பந்த பாசம் கிடையாது..

Read More
ஆன்மீகம்

இறைவன் எங்கு இருக்கிறார்?

இறைவன் எங்கு இருக்கிறார்? இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோள்கள் உட்பட படைப்புகள் அனைத்தும்.

Read More
ஆன்மீகம்

இறைவன் என்பவர் யார்?

இறைவன் என்பவர் யார்? இந்த பூமியில் வாழும் உயிர்கள், இயற்கை, பூமி,.

Read More
X