ரெய்கி

தீட்சையை பயன்படுத்தும் கால அளவு

ஒருவர் ஒருமுறை முழுமையாக தீட்சை பெற்றுவிட்டால், அவர் பெற்ற தீட்சையும் ஆற்றலும்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள்

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள் ரெய்கி ஆற்றலின் வீரியத்தையும் அதிகரிக்கும் பயிற்சிகள். உடலில்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலை சரியான இலக்கை நோக்கிச் செலுத்த

ரெய்கி ஆற்றலை சரியான இலக்கை நோக்கிச் செலுத்த. இந்த உலகில் அனைத்துமே.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும்

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும். ரெய்கி தீட்சை பெறுபவர்களின், உடலும், மனமும்,.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலும் அதன் பயன்பாடும்

ரெய்கி ஒரு புனிதமான ஆற்றலாகும், இந்த ஆற்றல் நன்மையான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தவே.

Read More
மனம்

மனதின் வேலைகள் என்ன?

மனதின் வேலைகள் என்ன? மனதின் பிரதான வேலை, பதிவு செய்வதும், பதிவு.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில பயிற்சிகளை தொடர்ந்து.

Read More
மனம்

முக்காலத்தையும் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறார்கள்?

முக்காலத்தையும் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறார்கள்? ஒரு சிலர் மட்டும் நடந்த, நடக்கின்ற,.

Read More
ரெய்கி

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள்

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள். ரெய்கி ஹீலர் மற்றும் மாஸ்டர்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி பயிற்சிகளும் வழிமுறைகளும்

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற.

Read More
X