உடல்

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி?

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி? வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், மனநிலையையும்,.

Read More
உடல்

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை?

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை? தவறான வாழ்க்கை முறைகளும், தவறான.

Read More
உடல்

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன?

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன? மனிதர்களின் ஒளி உடலின் (ஆராவின்) பொறுப்புகள்,.

Read More
உடல்

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது? ஆரா எனும் ஒளி உடல் மனிதர்களின்.

Read More
ரெய்கி

மனிதர்களின் ஆரா

மனிதர்களின் ஆரா (Aura) என்பது மனித உடலைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஒளிவட்டமாகும். இதை.

Read More
ரெய்கி

ஆராவையும் ஆற்றலையும் சீர்செய்யும் வழிமுறைகள்

ஆரோக்கியமற்ற ஆராவையும் குறைந்து போன ஆற்றலையும் சில பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாக.

Read More
ரெய்கி

ஆராவையும் ஆற்றலையும் சீர்கெடுக்க கூடிய விசயங்கள்

பலகீனமான மனிதர்களுக்கு ஆற்றல் குறைவினாலும், ஆராவின் பலகீனத்தினாலும், தீய ஆற்றல்கள், தீய.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #2 Body, Aura and Chakra

Online Tamil Acupuncture Class. 2nd Video introduction for body,.

Read More
X