ஆன்மீகம்

மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன?

மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன? மெய்ப்பொருள், மெய்யறிவு, மெய்ஞானம், மெய்யுணர்தல், என்ற வார்த்தைகள்.

Read More
ஆன்மீக காணொளி

எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

இறைவன் என்பவர் ஒரே சக்தியாக இருந்தால், மனிதர்களுக்கிடையில் எதனால் இத்தனை மாதங்கள்,.

Read More
X