ஆன்மீகம்

ஆன்மீகவாதிகள் ஆசிரமங்களுக்கு செல்ல வேண்டுமா?

ஆன்மீகவாதிகள் ஆசிரமங்களுக்கு செல்ல வேண்டுமா? ஆன்மீக பயிற்சிகளை கற்றுக் கொள்வதற்காக அன்றி.

Read More
ஆன்மீகம்

உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தொடர்புகள் உள்ளனவா?

உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தொடர்புகள் உள்ளனவா? நிச்சயமாக உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

புத்தரின் போதனைகள்

புத்தரின் போதனைகள். புத்த மதத்தில் கடவுளைப் பற்றிய கோட்பாடுகளோ, கடவுள்தான் இந்த.

Read More
ஆன்மீகம்

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்?

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்? ஒரு மரம் சிறிய செடியாக இருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

ஞானம் அடைவது என்றால் என்ன?

ஞானம் அடைவது என்றால் என்ன? ஞானம் என்பது என்ன? அதை எவ்வாறு.

Read More
தியானம்

தியான நிலை என்பது என்ன?

தியான நிலை என்பது என்ன? தியானத்தில் இருக்கும் போது, பல வகையான.

Read More
ஆன்மீகம்

சுயத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

சுயத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி? குறிப்பிட்ட வயதைத் தாண்டியதும் பெரும்பாலானோரின் மனதில் தோன்றும்.

Read More
ஆன்மீகம்

உண்மையில் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?

உண்மையில் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில் பலவகையான ஆசைகள்,.

Read More
மனம்

மனிதர்கள் எதைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எதைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? “நீங்கள் மலையின் மீது காணும்.

Read More
X