வாழ்க்கை

பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வாசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள்

பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வாசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை.

Read More
மனம்

அறிவு என்பது என்ன?

அறிவு என்பது என்ன? ஐம்பொறிகளைக் கொண்டு கற்றுக் கொள்ளும் விசயங்களை அறிவு.

Read More
மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா?

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? இல்லை, இவை.

Read More
மனம்

ஆறாவது அறிவு என்பது என்ன?

ஆறாவது அறிவு என்பது என்ன? மனித பொறிகளின் ஆற்றலைத்தான் அறிவு என்கிறோம்..

Read More
மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் மனம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? என்றால் இல்லை,.

Read More
மனம்

மனம் என்பது என்ன?

மனம் என்பது என்ன? உணர்தல், சுவைத்தல், நுகர்தல், பார்த்தல், கேட்டல், எனும்.

Read More
மனம்

விலங்குகளுக்கு மனம் இருக்குமா?

விலங்குகளுக்கு மனம் இருக்குமா? இந்த பூமியில் வாழும் உயிரினங்களின் அறிவின் பரிணாம.

Read More
வாழ்க்கை

இயற்கையும் மனித வாழ்க்கையும்

இயற்கையும் மனித வாழ்க்கையும். நமக்கு எவ்வாறான வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது? இந்த வாழ்க்கையை.

Read More
X