மனம்

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அறிவாளி என்பவர் தான் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களைக்.

Read More
மனம்

அறிவாளிக்கும் புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளிக்கும் புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? புத்தி மற்றும் அறிவு, இவ்விரண்டு சொற்களும்.

Read More
X