ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி எதனால் உருவாகிறது?
மனம்

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி எதனால் உருவாகிறது?

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி எதனால் உருவாகிறது?

ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split personality), மனதில் உண்டாகும் கடுமையான அழுத்தங்களினாலும், கடுமையான அச்சத்தினாலும், அதிகப்படியான ஆசைகளினாலும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாய தோற்றம்.

அந்த தோற்றத்துக்கு மனமே உயிர் கொடுத்து உறவாட தொடங்குகிறது.

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *