குழந்தைகள்

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு படுக்கைக்குச் செல்ல வேண்டும்?

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு படுக்கைக்குச் செல்ல வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு உறக்கமும் ஓய்வும் அவர்களின் உடல் மற்றும் மனதின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் அவசியமானதாகும். அதனால் சிறுவர்கள் இரவில் 9 மணிக்கெல்லாம் படுக்கைக்குச் சென்றுவிட வேண்டும். உறக்கம் வரவில்லை என்றாலும் வற்புறுத்தி அல்லது மிரட்டி படுக்க வைக்க வேண்டும்.

பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில், அதாவது பெரியவர்கள் ஆனதும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு இளம் வயதில் நன்றாக உறங்குவது மிகவும் அவசியமாகும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X