சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்?
ஆரோக்கியம்

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

வெளியே சிறுநீர் நாரினால் உடலின் உள்ளே சுத்தமாகிறது அர்த்தம். இதற்கு மருத்துவம் செய்வது ஆபத்து.

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *