உடல்

சிலரின் நோய்களைக் குணப்படுத்த முடியாமல் போவது ஏன்?

சிலரின் நோய்களைக் குணப்படுத்த முடியாமல் போவது ஏன்?

கர்மாவின் காரணமாக உருவாகும் நோய்களை, குறிப்பிட்ட தண்டனைக்காலம் முடியும் வரையில் குணப்படுத்த முடியாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X