ரெய்கி

ரெய்கி சுய சிகிச்சை

Reiki Self Healing – ரெய்கி சுய சிகிச்சை

மேலே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள உதாரணங்களைப் பயன்படுத்தி சுய சிகிச்சை செய்துகொள்ளலாம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X