நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் பரம்பரையாக உருவாகுமா?

சர்க்கரை நோய் பரம்பரையாக உருவாகுமா?

பெற்றோர்களின் வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், பின்பற்றி வாழும் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே பெற்றோர்களை ஒத்த நோய்கள் உருவாக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

ஆரோக்கியமான உணவு முறையையும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையையும் பின்பற்றி வாழும் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களின் நோய்கள் உருவாக வாய்ப்பு கிடையாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X