வீட்டு மருத்துவம்

சளி, இருமல், மலச்சிக்கல், அஜீரணம்

சளி, இருமல், மலச்சிக்கல், அஜீரணம், போன்றவை நீங்க வீட்டு மருத்துவம்

Contact Details
V.Gowri, Salem
Cell: 9345089064.
gowriakshayaa21@gmail.com

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X